Nezisková organizácia FITSMILE – spoločne pre zdravý životný štýl!

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1 Informácie "cookies":

1.1 Táto stránka zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

1.2 Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

1.3 Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

1.4 Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.

1.5 Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

 

2 Informácie k spracúvaniu osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom tejto stránky je FIT SMILE občianske združenie (ďalej len "správca").

2.2 Kontaktný údaj správcu:

- email: info@fitsmile.sk

2.3 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora.

2.4 Správca nevymenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

2.5 Dotknutou osobu je návštevník stránky, ktorý sa zaregistruje na stránke.

2.6 Nie sú spracovávané osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod a pod. podľa zákona).

 

3 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné k registrácii na stránku, hlavne: e-mail (užívateľské meno) a heslo. Ostatné údaje ako vek, výška, BMR, ciele a pod. napomáhajú k lepšej analýze návštevníka stránky. 

3.2 Tieto údaje správca získava od návštevníka stránky pri registrácii. 

3.3 Spracúvanie osobných údajov detí, mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných prípadoch. V prípade, ak užívateľ má menej ako 16 rokov a poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj zákonným zástupcom. V tejto súvislosti prevádzkovateľ môže požadovať vek užívateľa pri registrácii.

 

4 Dôvod a účel spracovania osobných údajov

4.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania služby na našom webe.

4.2 Súhlas so zhromažďovaním údajov súborov cookies ako sieťových identifikátorov.

4.3 Správca spracováva osobné údaje na účely, ktoré mu vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu od návštevníka stránky.

4.3 Účelom spracovania osobných údajov je:

- umožnenie prístupu k stránke: poskytnutie e-mailu je nevyhnutnou požiadavkou pre zabezpečenie prístupu na stránku,

- meranie návštevnosti stránky, cielená reklama, prispôsobenie zobrazení stránok a mobilných apilácií.

 

5 Doba uchovávania údajov

5.1 Správca uchováva osobné údaje po celú dobu, kedy má užívateľ prístup k stránke, maximálne však 15 rokov od posledného prihlásenia k službe.

5.2 Do doby, kým užívateľ požiada správcu o zrušenie účtu na adrese: info@fitsmile.sk.

5.3 Do doby, kým užívateľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytnutia služby, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

5.4 Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu, budú osobné údaj vymazané.

 

6 Príjemcovania osobných údajov

6.1 Príjemcovia sú osoby zabezpečujúce prevádzkovanie služby (poskytovateľ hostingu serverov).

Sprostredkovateľ: 

Speedweb s.r.o.

Krásnohorská 3166/22
851 07 Bratislava
IČO: 46845682
DIČ: 2023612327
IČ DPH: SK2023612327
Telefon: +421 904 603 250
E-mail: info@speedweb.sk

6.2 Správca nemá v úmysle previesť osobné údaje do tretích krajín mimo EU alebo medzinárodným organizáciám.

 

7 Vaše práva

7.1 Právo na informácie, či osobné údaje spracúva prevádzkovateľ a v akom rozsahu.

7.2 Právo na opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva. Nesprávne a neúplné údaje má právo užívateľ požadovať o ich opravu alebo doplnenie alebo môže priamo vykonať opravu na webovej stránke.

7.3 Právo na výmaž osobných údajov: odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod. Takisto právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (kým správca overí správnosť údajov).

7.4 Právo na prenosnosť - žiadať o prenos k inému prevádzkovateľovi.

7.5 Právo vzniesť námietku proti spracovaní osobných údajov.

7.6 Právo odvolať súhlas so spracovaním (tento postup sa neuplatní u práva vziať späť súhlas – viď vyššie) a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 2. vyššie týchto podmienok. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov.

7.7 Ďalej právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pre Úradom na ochranu osobných údajov SR (so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

8 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.1 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.2 Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk.

8.3 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8.4 Osobné údaje sa nezverejňujú.

8.5 Spôsob spracúvania osobných údajov sú predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov.

 

9 Záverečné ustanovenia

9.1 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára pri registrácii. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.2 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla. Subjekt údajov má právo vyjadriť nesúhlas so zmenou podmienok a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 2. vyššie týchto podmienok. Ak vyjadrí subjekt údajov nesúhlas so zmenou podmienok, správca nebude schopný osobné údaje ďalej spracovávať, pričom dôjde k zrušeniu účtu.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňa 01.05.2018.