Nezisková organizácia FITSMILE – spoločne pre zdravý životný štýl!

Podmienky používania

Podmienky používania

Prevádzkovateľ nedáva žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri. A taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupujúci na server používa a využíva ho na vlastné riziko.

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ stránky: FITSMILE, s.r.o., Bajč 443, 946 54, IČO 51 447 009, DIČ: 2120745605 (ďalej primerane len "prevádzkovateľ"), Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.45365/N.

Kontaktné údaje predávajúceho:

1.2 Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na stránke.

2 Informácie

2.1 Chudnutie, naberanie svalovej hmoty a získanie kondície je u každého individuálne. Je dôležité si uvedomiť, že na dosahovanie cieľov (chudnutie, naberanie svalovej hmoty a získanie kondície, či iné) vplýva mnoho faktorov: psychika, životný štýl, pohyb, motivácia a ďalšie. Preto nie je možné zaručiť každému rovnaké a úspešné výsledky. 

2.2 Sťažnosti je môžné poslať na e-mailovú adresu: info@fitsmile.sk.

2.3 Rady a analýza stravovania by nemali byť základom pre dôležité osobné, lekárske, či právne alebo finančné rozhodnutie. Špecifické rady vhodné pre individuálnu situáciu človeka sa riešia u odborníka. Akákoľvek škoda spôsobená návštevníkom stránky, priamo alebo nepriamo, akýmkoľvek materiálom získaným na našich stránkach je výhradne zodpovedný návštevník stránky. Návštevník stránky sa takto vzdáva akýchkoľvek nároku na náhradu škody v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami.

2.4 Prevádzkovateľ prehlasuje, že akékoľvek informácie a materiály poskytnuté návštevníkom stránky neslúžia k diagnóze, liečbe, prevencii alebo ošetrení akýchkoľvek chorôb. Návštevník stránky je povinný pred použitím akýchkoľvek informácií či materiálu získaných od prevádzkovateľa najprv konzultovať s odborníkom.

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto všeobecné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných medziľudských vzťahov medzi prevádzkovateľom a návštevníkom stránky.

3.2 Tieto podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na internetových stránkach.

3.3 Návštevník stránky prehlasuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí (s návštevou stránky).

3.4 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2018.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto podmienok.